Class 1 - Open SJClass 1 - Open XCClass 2 - Intermediate SJClass 2 - Intermediate XCClass 3 - Novice SJClass 3 - Novice XCClass 4 - Mini SJClass 4 - Mini XCClass 5 - Pick a Fence